Obowiązek informacyjny (art.24 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. z p. zm.)

W przypadku zbierania danych od osoby, której one dotyczą, Administrator Danych Osobowych jest obowiązany poinformować tę osobę o:

 1. adresie swojej siedziby i pełnej nazwie,
 2. celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
 3. prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 4. dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.W przypadku zbierania danych osobowych nie od osoby, której one dotyczą,

Administrator Danych Osobowych jest obowiązany poinformować tę osobę, bezpośrednio po utrwaleniu zebranych danych, o:

 1. adresie swojej siedziby i pełnej nazwie,
 2. celu i zakresie zbierania danych, a w szczególności o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
 3. źródle danych,
 4. prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 5. uprawnieniach wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8.

Obowiązek prawa osoby do kontroli przetwarzanych danych osobowych (art. 32-35 ustawy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. z p. zm.)

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do uzyskania informacji:

 1. czy zbiór istnieje oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,
 2. o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,
 3. od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące,
 4. o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
 5. o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
 6. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Osoba zainteresowana może skorzystać z prawa do informacji nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić informacji, odnośnie jej danych osobowych. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, informacji udziela się na piśmie.

Dane przetwarzane są w zbiorach:

 

 

Dodatkowe informacje